it-ITel-GRen-GB

Στόχοι Προσβασιμότητας

Εντός του γενικότερου και ειδικότερου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης και των θεμελιωδών σκοπών ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προσβασιμότητας, οι φορείς παροχής λιμενικών υπηρεσιών θεωρείται αναγκαίο να δώσουν προτεραιότητα στην εναρμόνιση υφιστάμενων διαδικασιών με την αξιοποίηση ανάλογων εφαρμογών διαχείρισης εργαλείων ολοκληρωμένης προσβασιμότητας που εξυπηρετούν μια κοινή δεσμευτική πολιτική με τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά :

 • Ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων και επιβατών κρουαζιέρας με την εφαρμογή όλων των προβλέψεων των εφαρμόσιμων διεθνών συμβάσεων και σχετικών απαιτήσεων
 • Λήψη, επεξεργασία και διάχυση αναγκαίων δεδομένων μέσω των εγγράφων της FAL Convention / Pre - Arrival με σκοπό ταχύ και αξιόπιστο έλεγχο προσβασιμότητας, με μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των ελέγχων επιβίβασης αποβίβασης επιβατηγού κοινού
 • Βελτίωση υπηρεσιών προς άτομα με ειδικές ανάγκες εξυπηρέτησης (άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα) και γενικότερα προς ειδικές ομάδες επιβατηγού κοινού (πχ θρησκευτικούς τουρίστες κλπ)
 • Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών και υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας.
 • καθιέρωση πολιτικής μακροχρόνιων παραχωρήσεων μόνιμων θέσεων ελλιμενισμού και προσέλκυση μεγάλων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, με ταυτόχρονη ανάπτυξη της απαιτούμενης υποδομής εξυπηρέτησης
 • ενίσχυση της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και χάραξη κοινής στρατηγικής για την καλύτερη εξυπηρέτηση πλοίων και επιβατών μέσω συντονισμένων δράσεων. 
 • Βελτίωση και διεύρυνση των μεθόδων προβολής και παροχής πληροφοριών στους χρήστες των λιμενικών υπηρεσιών, με παράλληλη ανάπτυξη πλέγματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών λειτουργίας και χρήση τεχνικών μέσων εξυπηρέτησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας, που συστηματικά θα συνεισφέρουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γενικότερης λιμενικής δραστηριότητας και των ελλιμενιζόμενων πλοίων
 • Υιοθέτηση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης λειτουργίας που θα επιτρέπουν τη προσαρμογή στις εκάστοτε απαιτήσεις όπως διαμορφώνονται, θα διασφαλίζουν την επιχειρησιακή συνέχεια, θα βελτιώνουν την αποδοτικότητα και θα προάγουν τη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων και τη τεχνικής ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού

Ενίσχυση Προσβασιμότητας – Κοινές Πρακτικές Προσβασιμότητας

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και η σκοπιμότητα που εξυπηρετεί κάθε διακριτή πρόταση, για τους λιμένες εταίρους του Προγράμματος ACCSEL, καταδεικνύει αφενός μεν την συνάφεια με τις θεμελιώδεις στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τα λιμάνια και της μακροπεριφερειακής πολιτικής για την Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, αφετέρου δε υποδεικνύει με σαφήνεια την παρεμφερή, ενιαία και ολιστική προσέγγιση στο πρόβλημα της βελτίωσης της ολοκληρωμένης προσβασιμότητας στα λιμάνια.

Τα θεμελιώδη κοινά σημεία της προσέγγισης, από όπου απορρέουν ευθέως και οι σχετικές κοινές πρακτικές προσβασιμότητας περιλαμβάνουν:

 • Κοινό έλεγχο ασφάλειας επιβατών μεταξύ λιμένων Πάτρας και Κέρκυρας και όλων των έτερων διασυνδεδεμένων λιμένων που βρίσκονται στο σχέδιο κατάπλου του πλοίου, όπου ειδικότερα συμπεριλαμβάνονται :
 • Έλεγχος, ταυτοποίηση και διασταύρωση στοιχείων επιβατών με χρήση του καταλόγου προ-απόπλου (pre-arrival list), σε συμμόρφωση με τις επιταγές του θεσμικού πλαισίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Δ.Ν.Ο.), του Κώδικα ISPS και της Συνθήκης Σένγκεν, διαμέσου σύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας i-cloud συστήματος σε διασυνδεσιμότητα με το Safe Sea Net (ευρωπαϊκό επίπεδο), το National Single Maritime Window (εθνικό επίπεδο) και το τοπικό επίπεδο που ενημερώνει έγκαιρα αρμόδιες αρχές (λιμενικό σώμα, αστυνομία, τελωνειακές αρχές κλπ)
 • Έκδοση boarding-port pass που αποστέλλεται και σε κινητή συσκευή (smartphone, tablet κλπ) σε συνδυασμό με το σύστημα εικονοληψίας κατά την αποβίβαση-επιβίβαση, επιτρέπει την πλήρη και ασφαλή ταυτοποίηση, ενώ ταυτόχρονα η απόδοση διαφορετικού κωδικού pin μέσω του ίδιου port pass για κάθε σταθμό κατάπλου, διευκολύνει την ταχεία διεκπεραίωση του ελέγχου των επιβατών και την αποφυγή πρόσθετων ελέγχων και σχετικών καθυστερήσεων σε κάθε λιμένα που καταπλέει το πλοίο
 • Έμφαση στην ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων
 • Προετοιμασία λιμένα για εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης περιστατικού αποβίβασης επιβαινόντων πλοίου σε μη κανονικές συνθήκες, με έμφαση στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων
 • Σύστημα ιχνηλάτησης και ηλεκτρονικής παρακολούθησης ατόμων με αναπηρία, εμποδιζόμενων ατόμων, παιδιών κλπ
 • Προσαρμογή διαδικασιών προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων από και προς την πόλη
 • Προσαρμογή κυκλοφοριακών υποδομών λιμένων με βάση τις διαμορφούμενες ζώνες, εγκαταστάσεις και τη σκοπούμενη χρήση τους, καθώς και τις εκάστοτε ειδικές ανάγκες (υδατοδρόμια, homeporting κλπ) με σκοπό την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση οχημάτων, φορτηγών και εμπορευμάτων, καθώς και την καλύτερη σύνδεση λιμένα - πόλης
 • Βελτιστοποίηση της παρεχόμενης πληροφόρησης σε τρείς άξονες, ήτοι σύγχρονα τεχνικά μέσα, διεύρυνση θεματολογίας πληροφόρησης με ταυτόχρονη δυνατότητα δυναμικού περιεχομένου σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνατότητα ατόμων με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη πληροφόρηση ισότιμα
 • Ανάπτυξη συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χρηστών των λιμενικών εγκαταστάσεων και των μελών της τοπικής λιμενικής κοινότητας, με σκοπό την μείωση της γραφειοκρατίας, την άρση των διοικητικών εμποδίων και την επιτάχυνση των δραστηριοτήτων μέσω καλύτερου προγραμματισμού και συντονισμού ενεργειών
 • Εγκατάσταση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνικών μέσων εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του λιμένα, ενώ παράλληλα η βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης πλοίων με αποφυγή άσκοπων καθυστερήσεων και μείωση των χρόνων αδράνειας, επιτρέπει στα ελλιμενιζόμενα πλοία να παράξουν τους λιγότερους δυνατούς ρύπους που εισέρχονται στο σχετικό ισοζύγιο εκπομπών CO2 – προετοιμασία για εισαγωγή στο μελλοντικό σύστημα εμπορίας εκπομπών
 • Βελτίωση της θέσης κάθε λιμένα εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας και δυνατότητα εξυπηρέτησης κοινής εφοδιαστικής γραμμής με τα άλλα λιμάνια – Ενίσχυση της διατροπικότητας
 • Δυναμική λειτουργία λιμένων με ευελιξία γρήγορης προσαρμογής στις εμφανιζόμενες ανάγκες και απαιτήσεις χρηστών λιμενικών υπηρεσιών, καθώς και σε αλλαγές του εφαρμόσιμου θεσμικού πλαισίου
 • Περιοδική συστηματική αξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσβασιμότητας με σκοπό την έγκαιρη αναθεώρηση των σχετικών προβλέψεων και την προσαρμογή τους στις διαμορφούμενες μελλοντικές απαιτήσεις των πελατών και των χρηστών των λιμενικών υπηρεσιών και στις εξελίξεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας

Οι Κοινές Πρακτικές Προσβασιμότητας δημιουργούν την αναγκαία κοινή πλατφόρμα διαδικασιών, παρέχοντας το απαραίτητο εργαλείο κοινής ‘’γλώσσας’’ επικοινωνίας, που επιτρέπει στα διασυνδεδεμένα λιμάνια να δράσουν συνεργατικά και ως εκ τούτου και αποδοτικότερα εντός του ευρύτερου ευρωπαϊκού και περιφερειακού σχεδιασμού μεταφορών.